Conforme a allò establert a la Llei orgànica 03/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, sobre el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, l’informem que l’Associació NEVEN (en endevant, NEVEN), en determinades circumstàncies, procedirà a la presa o enregistrament d’imatges de les activitats, de diferents esdeveniments o a diferents actes que es puguin celebrar, ja siguin els actes d’inici o de finalització, o bé algun esdeveniment de NEVEN al que vostè pugui acudir, encara que no estigui estrictament relacionat amb l’activitat, i en el hi apareixerà de manera principal o accessòria.

En aquest sentit, les imatges enregistrades seran utilitzades per NEVEN amb finalitats informatives o promocionals de les activitats, i podran ser publicades tant a mitjans propis, com la web de NEVEN o altres publicacions pròpies, com a publicacions editades per tercers, el que implicarà una comunicació de dades a tercers, incloent la publicació a perfils gestionats per NEVEN , a xarxes socials de tercers, alguns d’ells fora de l’EEE.

L’autorització atorgada en el moment de formalitzar al seva matricula faculta, a NEVEN , per a la difusió pública, edició i explotació de les imatges captades, amb les finalitats esmentades, sense limitació temporal ni geogràfica i sense que existeixi contraprestació econòmica al respecte.

En determinats supòsits es podrien prendre imatges més centrades en la seva persona per a la confecció, per exemple, de material promocional, en aquest cas es recavarà un consentiment específic.

En tot cas, podrà revocar el consentiment prestat o exercir qualsevol dels drets que la normativa estableix, respecte del tractament de les seves dades , utilitzant els mecanismes establerts a les Polítiques de Privacitat de NEVEN , a on podrà trobar informació addicional a propòsit del tractament de les seves dades personals i en tot cas a: Associació NEVEN, Bonaventura Pedemonte, 7, 2-2, 08760 Martorell, o a drets@nevenassoc.org