1. SERVEI DE VENDA D’ENTRADES

1.1. Condicions del Servei de Venda d’Entrades

La / es entrada / s’emeten d’acord amb les normes i regulacions del recinte i del Organitzador de l’esdeveniment les quals estaran a disposició del comprador a la taquilla del recinte. La infracció de qualsevol d’aquestes normes i regulacions, o qualsevol altre acte que pugui provocar dany, perjudici o greuge, donarà dret a l’organitzador de l’esdeveniment a expulsar al Comprador del recinte.

La revenda il•legal d’una entrada o l’intent de revenda il•legal constitueix causa suficient per a la confiscació o cancel•lació d’aquesta entrada sense dret a reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació. 

Una entrada no es pot utilitzar per a fins publicitaris, comercials, promocionals, de jocs, concursos o apostes, sense autorització prèvia, expressa i fefaent de l’Organitzador. 

El Esdeveniment podrà ser gravat per a fins comercials i / o promocionals, de manera que els compradors atorguen el seu consentiment mitjançant l’accés al Esdeveniment perquè la seva imatge pugui ser gravada i reproduïda posteriorment amb els esmentats fins com a part del públic. 

DOTZE DE JUNY no participa en l’organització dels esdeveniments, de manera que res té a veure amb aspectes tals com a condicions de visibilitat, qualitat acústica, comoditat del local, accessibilitat, etc., els quals competeixen exclusivament a l’Organitzador. 

L’Organitzador es reserva el dret d’admissió al Esdeveniment. 

L’Organitzador està legalment autoritzat a efectuar les revisions i registres pertinents per verificar que es compleixen les condicions de seguretat dins de l’Esdeveniment. 

Qualsevol entrada arrugada, trencada o que presenti indicis de falsificació autoritzarà a l’Organitzador a privar al seu portador de l’accés al Esdeveniment. 

DOTZE DE JUNY no es fa responsable de la pèrdua o del robatori de l’entrada.

2. POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

2.1. Aspectes generals

No s’admetran canvis o devolucions de les entrades, excepte en cas de cancel•lació de l’Esdeveniment. 

La impossibilitat d’assistir a un esdeveniment o espectacle o la comissió d’un error en realitzar la compra de la / es entrada / es no són motius que permetin la seva devolució. 

D’acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d’ordenació del comerç minorista, el Comprador no pot exercir el dret de desistiment ni de resolució. 

En cas de suspensió de l’Esdeveniment un cop transcorregut més de la meitat del mateix, el Comprador no tindrà dret al reemborsament del Preu de l’entrada. 

Les males condicions climatològiques no donen dret a devolució de l’entrada o del Preu de la mateixa. 

Davant de qualsevol cancel•lació o canvi que es produeixi en un esdeveniment, DOTZE DE JUNY es compromet a enviar un correu electrònic al comprador a l’adreça que hagi indicat en el formulari de Nou compte informant sobre la cancel•lació o canvi. 

2.2. Canvis i devolucions

Només s’admetran canvis i devolucions en cas de cancel•lació de l’Esdeveniment. 

Les cancel•lacions d’esdeveniments o canvis que es produeixin amb posterioritat a la recepció per part del comprador de la Confirmació de Compra de la / es entrada / es, com ara canvi de data, local, artistes, competeixen únicament i exclusivament a l’Organitzador, per la qual que DOTZE DE JUNY, com a distribuïdor de les entrades, únicament i exclusivament podrà procedir a la cancel•lació de les entrades i, per tant, a la devolució del Preu quan rebi ordre expressa de l’Organitzador de l’esdeveniment. 

En el cas que l’organització decideixi procedir a la devolució del preu, aquest serà reemborsat per NEVEN en la mateixa targeta de crèdit o dèbit utilitzada per a la compra, dins del termini de quinze (15) dies hàbils des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació de l’Esdeveniment. 

2.3 TPV Virtual (el comerç)

Aquest portal utilitza el TPV Virtual (el comerç) a través de Sumup. 

El comerç només podrà processar transaccions originades des de les pàgines web que hagin estat degudament verificades per Sumup. 

El comerç procedirà a l’anul•lació immediata de les operacions de targeta quan s’hagi produït un càrrec indegut, o no s’hagi materialitzat completament el procés de venda i lliurament de la mercaderia. 

El comerç no emmagatzemarà de cap manera les dades de les targetes en la seva instal•lació, excepte que fos necessari per al seu funcionament, en el cas estarà subjecte al programa de seguretat PCI / DSS de Visa, MasterCard i American Express. Encara en aquest cas està terminantment prohibit guardar el codi CVV2 (tres dígits de seguretat impresos en el revers de les targetes) sota cap circumstància. 

3. RESPONSABILITAT

NEVEN únicament actua com a intermediari entre els Organitzadors i els Compradors en la compravenda d’entrades dels Esdeveniments, gestionant en nom i per compte dels Organitzadors la distribució d’entrades, de manera que no assumirà cap responsabilitat en el cas que l’Esdeveniment finalment no arribi a celebrar-se, havent de dirigir la reclamació oportuna a l’Organitzador d’aquest Esdeveniment qui, mitjançant l’acceptació dels Termes i Condicions, eximeix DOTZE DE JUNY de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar com a conseqüència de la cancel•lació. 

En el cas que la compra d’entrades d’algun Esdeveniment es realitzi a través de la passarel•la de pagament de l’organitzador (del que s’informarà degudament en el Lloc Web) i, per tant, l’import de l’entrada s’aboni en el compte bancària de l’organitzador, DOTZE DE JUNY no assumirà cap responsabilitat derivada de qualsevol reclamació que rebi per part dels Compradors en relació amb la devolució de l’import de l’entrada.

No es responsabilitza dels termes en què finalment es dugui a terme l’Esdeveniment. Les reclamacions relatives a la qualitat o diligència en què es desenvolupa el mateix hauran de dirigir-se únicament a l’Organitzador de l’esdeveniment.