Organització

Els Dies GAMING són un cicle mensual de videojocs organitzats per NEVEN assoc. Cada mes (com a mínim) es realitza un esdeveniment amb una temàtica o un videojoc diferent. L’organització es reserva el dret de fer canvis si ho considera necessari.

Edat mínima

L’edat mínima per participar en els Dies GAMING és de 8 anys. No obstant això, els participants menors de 18 anys hauran de presentar una autorització signada pels seus pares o tutors legals.

Inscripció

Les inscripcions als esdeveniments es realitzen a través del portal d’esdeveniments i ticketing de NEVEN assoc, https://nevenassoc.org/events/. La quota de l’inscripció és de 3 euros inicialment, podent ser modificat segons proposta.

Regles

Cada esdeveniment serà regulat per les normes establertes per NEVEN assoc. Les normes específiques de cada esdeveniment es publicaran al web de NEVEN assoc abans de l’inici de l’esdeveniment.

Premis

Els premis dels esdeveniments es repartiran entre els participants que compleixin els requisits establerts per NEVEN assoc. Els premis seran establerts segons programació.

Responsabilitat

NEVEN assoc no es fa responsable de cap dany o pèrdua que pugui patir qualsevol participant en els Dies GAMING, excepte en els casos de negligència greu o intenció dolosa.

Canvis

NEVEN assoc es reserva el dret de modificar les bases legals dels Dies GAMING en qualsevol moment. Els canvis seran publicats al web de NEVEN assoc amb una antelació mínima de 48 hores.

Protecció de dades

Les dades personals dels participants en els Dies GAMING seran tractades de conformitat amb la normativa de protecció de dades. Les dades seran utilitzades per a la gestió dels esdeveniments i per a l’enviament de comunicacions relacionades amb els mateixos.

Acceptació de les bases legals

L’inscripció als Dies GAMING implica l’acceptació de les presents bases legals i del codi ètic de l’entitat.

Canvis addicionals

A més dels canvis que s’han indicat anteriorment, es poden afegir altres canvis o complementàries a les bases legals, com ara:

  • Lloc i hora de l’esdeveniment: El lloc i hora de l’esdeveniment es publicaran al web i xarxes socials de NEVEN assoc juntament amb les dates d’inscripció.
  • Requisits tècnics: Els participants poden haver de complir requisits tècnics, com pot ser tenir el videojoc instal·lat o disposar d’un equip informàtic adequat. Aquests requisits es publicaran al web de NEVEN assoc juntament amb les dates d’inscripció.
  • Procés d’inscripció: El procés d’inscripció pot ser més detallat, com ara indicar que els participants han d’incloure el seu nom, cognoms, data de naixement, correu electrònic i número de telèfon.
  • Procés de classificació: El procés de classificació dels esdeveniments pot ser més detallat, com ara indicar que els participants jugaran una sèrie de partits o que es realitzarà una fase de grups.
  • Procés de repartiment de premis: El procés de repartiment de premis pot ser més detallat, com ara indicar que els premis es lliuraran en un acte públic o que es podran reclamar per correu electrònic.

Entrada similar