Organització

Els Dies de Jocs són un cicle mensual de torneigs de jocs organitzats per NEVEN assoc. Cada mes (o en menys temps) es realitza un torneig amb un joc diferent. L’organització es reserva el dret de fer canvis si ho considera necessari.

Edat mínima

L’edat mínima per participar en els Dies de Joc és de 8 anys. No obstant això, els participants menors de 18 anys hauran de presentar una autorització signada pels seus pares o tutors legals.

Inscripció

Les inscripcions als tornejos es realitzen a través del portal d’esdeveniments i ticketing de NEVEN assoc, https://nevenassoc.org/events/. La quota de l’inscripció és de 3 euros, podent ser modificada segons proposta.

Regles

Cada torneig serà regulat per les normes oficials del joc corresponent. Les normes específiques de cada torneig es publicaran al web de NEVEN assoc abans de l’inici del torneig.

Premis

Els premis dels tornejos es repartiran entre els primers classificats. Els premis seran establerts segons programació.

Responsabilitat

NEVEN assoc no es fa responsable de cap dany o pèrdua que pugui patir qualsevol participant en els Dies de Jocs, excepte en els casos de negligència greu o intenció dolosa.

Canvis

NEVEN assoc es reserva el dret de modificar les bases legals dels Dies de Jocs en qualsevol moment. Els canvis seran publicats al web de NEVEN assoc amb una antelació mínima de 48 hores.

Protecció de dades

Les dades personals dels participants en els Dies de Jocs seran tractades de conformitat amb la normativa de protecció de dades. Les dades seran utilitzades per a la gestió dels tornejos i per a l’enviament de comunicacions relacionades amb els mateixos.

Acceptació de les bases legals

L’inscripció als Dies de Jocs implica l’acceptació de les presents bases legals i del codi ètic de l’entitat.

Canvis addicionals

A més dels canvis que s’han indicat anteriorment, es poden afegir altres canvis o complementàries a les bases legals, com ara:

  • Lloc i hora del torneig: El lloc i hora del torneig es publicaran al web de NEVEN assoc juntament amb les dates d’inscripció.
  • Requisits tècnics: Els participants poden haver de complir requisits tècnics, com ara tenir el joc instal·lat o disposar d’un equip informàtic adequat. Aquests requisits es publicaran al web de NEVEN assoc juntament amb les dates d’inscripció.
  • Procés d’inscripció: El procés d’inscripció pot ser més detallat, com ara indicar que els participants han d’incloure el seu nom, cognoms, data de naixement, correu electrònic i número de telèfon.
  • Procés de classificació: El procés de classificació dels tornejos pot ser més detallat, com ara indicar que els participants jugaran una sèrie de partits o que es realitzarà una fase de grups.
  • Procés de repartiment de premis: El procés de repartiment de premis pot ser més detallat, com ara indicar que els premis es lliuraran en un acte públic o que es podran reclamar per correu electrònic.

Entrada similar