Amb el present acord, d’acord amb el que disposa l’article 1.3.d del vigent Estatut dels Treballadors i l’article 7 de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme; estableixen el següent:

El/la voluntari/a s’ofereix a realitzar, dins el marc de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme; i en favor de l’entitat, que actua sense afany de lucre, nom de l’entitat que l’accepta: una actuació, implicació, participació, acció, activitat voluntària, lliure i altruista, sense cap mena de contraprestació econòmica, en benefici de tercers i per a la millora de llur qualitat de vida i de l’entorn, sense que aquesta actuació pugui perjudicar les obligacions principals o privades de la persona voluntària.  

L’actuació voluntària, el compromís de participació voluntària amb l’esmentada entitat s’executarà en el període que comprèn al formulari d’inscripció o en un pacte acordat i personalitzat amb l’entitat, distribuïda en hores setmanals indicades prèviament. I en cap cas, les tasques realitzades per les persones voluntàries substituiran els llocs de treball estables per a la prestació dels serveis.

En cas de modificació de les tasques que tingués assignades la persona voluntària, caldrà elaborar un altre formulari d’inscripció.

La persona voluntària es dedicarà exclusivament a les tasques indicades al formulari d’inscripció o a l’acord escrit amb l’entitat.

ANNEX I

DRETS I DEURES DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA

Les persones que participen en programes de voluntariat tenen els drets següents:

 1. Obtenir de l’entitat de voluntariat en què col·laboren informació sobre la missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat, sobre el sentit i el desenvolupament de l’acció voluntària i sobre el paper i l’itinerari que tenen dins l’entitat, i també disposar d’informació de les activitats i dels mitjans i el suport per a poder acomplir-les convenientment.
 2. Rebre la formació necessària per a l’acompliment de l’activitat, estar informats del disseny de l’itinerari formatiu en el marc del projecte que desenvolupen i poder participar-hi.
 3. Ésser tractats sense cap tipus de discriminació i amb respecte per llur condició i llurs creences.
 4. Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el full de compromís corresponent, d’acord amb l’article 7 de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme.
 5. Disposar d’acreditació o identificació com a voluntaris.
 6. Obtenir un certificat de llur participació en els programes de les entitats de voluntariat, en el qual s’han de fer constar, com a mínim, la naturalesa de l’acció voluntària i el període i el total d’hores en què s’ha desenvolupat.
 7. Tenir el reconeixement de l’experiència adquirida en tasques d’associacionisme i en programes de voluntariat per mitjà dels processos d’acreditació de competències adquirides per vies no formals d’acord amb la normativa vigent.
 8. Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats en què col·laborin, d’acord amb la naturalesa i la dinàmica interna de l’entitat.
 9. Rebre informació sobre les condicions de seguretat, higiene i salut adequades a la naturalesa i les característiques de l’activitat voluntària, i acomplir llur tasca en aquestes condicions.
 10. Rebre cobertura d’una assegurança de riscos derivats de l’activitat que acompleixen com a voluntaris i dels danys que, involuntàriament, podrien causar a tercers per raó de llur activitat.
 11. Rescabalar-se, si així ho acorden amb l’entitat de voluntariat en què duen a terme l’acció voluntària, de les despeses que aquesta els pugui ocasionar.
 12. Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de llur acció voluntària, el compromís de les tasques definides conjuntament, la durada i l’horari i les responsabilitats de cadascú.
 13. Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que ho considerin pertinent.
 14. Els altres que els reconeix l’ordenament jurídic.

Les persones que participen en programes de voluntariat tenen els deures següents:

 1. Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat o dels programes en què participen per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat, i participar activament en els espais i mitjans que l’entitat ha previst per a fer efectiu un treball coordinat en els programes.
 2. Participar activament en la formació acordada amb l’entitat de voluntariat per a l’acompliment de la tasca.
 3. Acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència, i respectar les normes internes de funcionament de l’entitat de voluntariat i els principis i valors que estableix l’article 4 de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme.
 4. Observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis.
 5. Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els ofereixin els destinataris o tercers per llur actuació, llevat dels diners de butxaca i d’altres conceptes similars pel que fa als programes de voluntariat internacional.
 6. Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb els quals col·laborin.
 7. Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en l’acompliment de llur activitat.
 8. Notificar a l’entitat de voluntariat llur renúncia amb l’antelació suficient, per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries per a evitar perjudicis a l’activitat en què participen.

ANNEX II

DRETS I DEURES DE L’ENTITAT

Les entitats amb programes de voluntariat tenen els drets següents:

 1. Escollir lliurement el voluntari segons la naturalesa i les característiques de la tasca que s’ha de dur a terme i d’acord amb llurs normes de funcionament intern i els programes que s’han de desenvolupar.
 2. Demanar al voluntari respecte pels valors i la missió de l’entitat.
 3. Reclamar al voluntari que dugui a terme la formació acordada per a poder acomplir adequadament la seva tasca.
 4. Desvincular, justificadament, el voluntari del programa de voluntariat en què participa si incorre en l’incompliment manifest del full de compromís.

Les entitats amb programes de voluntariat tenen els deures següents:

 1. Disposar d’un pla de voluntariat o de participació que reculli els aspectes relatius a la gestió dels voluntaris dins de l’entitat.
 2. Disposar d’un pla de formació o d’un itinerari formatiu dels voluntaris de l’entitat en els quals es pugui identificar la formació que el voluntari necessita per a poder dur a terme la seva tasca a l’entitat i participar-hi.
 3. Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat de voluntariat a fi de garantir un encaix correcte entre les aspiracions de l’entitat i les del voluntari.
 4. Nomenar una persona com a responsable de la coordinació dels voluntaris de l’entitat de voluntariat.
 5. Formalitzar la vinculació amb el voluntari per mitjà del full de compromís corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 7, i complir els compromisos adquirits.
 6. Proveir el voluntari, en cas que sigui necessari, d’un element identificador en què consti, com a mínim, la seva condició de voluntari.
 7. Mantenir, si escau, un registre en què constin inscrits els voluntaris de l’entitat de voluntariat, una descripció mínima de l’activitat que duen a terme i qualsevol dada que pugui facilitar la certificació posterior de llur activitat, que s’estableix en la lletra h.
 8. Certificar, a petició del voluntari, la seva participació i vinculació als programes de l’entitat de voluntariat, fent-hi constar les activitats i funcions dutes a terme, l’any de realització i el nombre d’hores dedicades, i també la formació feta i la durada.
 9. Assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme el voluntari i la responsabilitat civil de les accions esmentades en tot moment, i assegurar també les mesures de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent.
 10. Rescabalar el voluntari, si així ho han acordat amb aquest, de les despeses que li pugui ocasionar l’acció voluntària.
 11. Garantir l’exercici del voluntariat d’acord amb el que consta en el full de compromís i els drets que reconeix aquesta llei, i disposar d’elements facilitadors de l’atenció i el seguiment del voluntari.
 12. Complir els deures que s’estableixin per reglament en l’àmbit sectorial corresponent.
 13. Adaptar les actuacions que han de fer els voluntaris, atenent llur situació personal o la dels altres actors del programa al qual estan vinculades.
 14. Facilitar la participació dels voluntaris en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària que es vulguin desenvolupar.
 15. Participar activament en els protocols i els mecanismes que s’estableixin per a combatre els maltractaments i posar-los en coneixement de les autoritats policials o judicials en cas que se’n detectin indicis en les persones ateses.
 16. En el cas de les entitats de menys de cent voluntaris, els deures a què fan referència les lletres a, b i h es poden delegar a les federacions respectives o a entitats de primer nivell, després d’haver-los acceptat, o els poden complir, coordinadament, amb diverses entitats o per mitjà de convenis amb les administracions públiques.

ANNEX III

FINALITZACIÓ DEL COMPROMÍS

 1. Per l’acabament del termini concertat. 
 2. Per incompliment manifest de qualsevol dels deures adoptats per la persona voluntària
 3. Per incompliment manifest de qualsevol dels deures adoptats per l’entitat de voluntariat. 
 4. Per impossibilitat del compliment de la tasca o de les tasques ofertes. 
 5. Per voluntat expressa de la persona voluntària, la qual avisarà amb suficient antelació, en la mesura que sigui possible, a l’entitat on presta els seus serveis.
 6. Per extinció de l’entitat.